Pracovnaagentura.sk


Pracovná agentúra

Pracovná agentúra alebo tiež ADZ. Táto skratka sa používa len na Slovensku a znamená "Agentúra dočasného zamestnávania". ADZ uchádzačom nesprostredkúva prácu ako personálne agentúry, ADZ má vlastných pracovníkov, ktorých požiča svojim zákazníkom (používateľom). Agentúrne zamestnávanie má svoje presné zákonné špecifiká, ktoré treba dodržiavať. O vydávaní povolení vykonávať služby agentúry dočasného zamestnávania rozhoduje na Slovensku ÚPSVaR.


Porovnateľné podmienky

Jedna zo špecifík pracovných agentúr je to, že musia dodržiavať takzvané "porovnateľné podmienky". Znamená to, že Užívateľ - zákazník agentúry - firma kde pracovníci agentúry pracujú, musia ADZ odovzdať na začiatku spolupráce informácie o mzdových a pracovných podmienkach svojich kmeňových pracovníkov. Tieto podmienky pracovná agentúra musí poskytnúť svojim agentúrnym pracovníkom, ktoré k užívateľovi pridelí. Toto je veľmi kontrolované úradmi štátnej správy. Ak toto nie je dodržiavané, je zodpovedná buď ADZ, že podmienky zamestnanci neposkytla alebo Užívateľ, ktorý agentúre informácie o podmienkach neposkytol. Porovnateľné podmienky preto štandardne odovzdáva Užívateľ agentúre písomne, aby o tomto mal záznam.


Výhody a nevýhody spolupráce s pracovnými agentúrami (ADZ)

+ Firmám odpadnú starosti s personálnou agendou pracovníkov. Mzdy, prihlasovanie, odhlasovanie pracovníkov na úradoch, riešenie ich exekúciou . O to všetko sa stará pracovná agentúra.

+ Pracovníci na zavolanie. Firmy nemusia riešiť inzerciu, dobrá agentúra pracovníkov prefiltrujú než ich predstaví zákazníkovi.

+ Agentúry sa väčšinou o pracovníkov starajú. Ubytujú ich, rieši im dopravu, platí preddavky, rieši rôzne situácie. Nezdá sa to, ale toto všetko je dosť časovo a finančne náročné a väčšinou používatelia toto nie sú schopní riešiť sami.

+ Väčšina ADZ má prepracované nábory pracovníkov. Sú teda schopné veľmi rýchlo a efektívne dodávať pracovníkov zákazníkom.

- Agentúry si samozrejme za svoju prácu účtujú zákazníkom odmenu.


Ceny služieb pracovných agentúr

Ceny služieb legálnych pracovných agentúr väčšinou nie sú definované ako pevná cena za hodinu práce pracovníkov, ale udávajú sa formou takzvaného koeficientu k hrubej mzde. Ako toto funguje? Pridelení pracovníci pracujú u používateľa za rovnakú mzdu ako kmeňoví pracovníci užívateľa na rovnakých pozíciách, užívateľ im eviduje dochádzku, túto dochádzku potom užívateľ na začiatku nového mesiaca pošle do ADZ. Pracovná agentúra prideleným pracovníkom spočíta mzdy a ich hrubú výšku vynásobí koeficientom, ktorý má dohodnutý s užívateľom - zákazníkom. Sumu, ktorá je násobkom hrubých miezd pracovníkov a koeficientu, potom ADZ fakturuje. Zvyčajná výška tohto koeficientu je na Slovensku okolo 1,75. Tento koeficient už obsahuje všetky mzdové náklady na pracovníkov, ktoré sú na Slovensku zhruba 1,35 (hrubá mzda + odvody zamestnávateľa).


Nelegálne agentúry dočasného zamestnania

Na Slovensku sa vyskytuje rad firiem, ktoré sa prezentujú ako ADZ, ale nemajú potrebné povolenia a nedodržiavajú zákony. Takéto "agentúry" sa zákazníkov obvykle nepýtajú na porovnateľné podmienky a ponúkajú zvyčajne pevnú sadzbu. Pracovníkov najímajú na živnostenské listy, ponúkajú firmám miesto rámcovej zmluvy o dočasnom pridelení pracovníkov, zmluvu o dielo. Spolupráca s takými firmami je vysoko riziková. Firmy, ktoré si od takýchto "agentúr" pracovníkov odoberajú riskujú vysoké pokuty, majitelia podvodných agentúr často končia aj vo väzení.


Kvalitné pracovné agentúry

Medzi najlepšie ADZ na Slovenskú patria medzinárodné NEWMAN Personnel Agency Slovakia, s.r.o. .. Toto ADZ má samozrejme všetky potrebné povolenia ÚPSVaR, má ale tiež certifikáciu ISO 9001: 2015. Táto ADZ sa špecializuje predovšetkým na dodávky pracovníkov do strojného, elektrotechnického a automobilového priemyslu. Jej webové stránky sú www.newman-pa.com.


Túto stránku vytvoril Staaky v roku 2020. Ak ho chcete kontaktovať, napíšte mu email.